Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

15

Beliggenhed og differentiation i fokus Et større udvalg har medført, at de aarhusianske lejere så vel som tilflyttere nu har markant højere frihed til at vælge deres fremtidige bolig. Som resultat af dette har den ældste boligmasse med mindre attraktive beliggenheder, med und tagelse af OMK-ejendomme, som konkurrerer på andre vil kår, oplevet en stigende tomgang. En stor del af den relativt utidssvarende boligmasse ligger imidlertid centralt, hvilket har medført, at den har kunnet fastholde lejere trods et øget udbud, fordi beliggenhed fortsat er et væsentligt para meter for lejerefterspørgslen. Selv med en stor stigning i udbuddet viser det sidste årtis udvikling i tomgangen, at boligmarkedet i Aarhus fortsat er drevet af en stærk efterspørgsel, som kan absorbere udbud det. Ligeledes tyder den nuværende pipeline for boligbyg geri på, at udbuddet til trods for usikre tider, historisk høje byggeomkostninger og et historisk stort udbud fortsat vil være stærkt i de kommende år, om end i mindre grad end i de seneste år. Det er især nye byområder og byudvikling af centralt beliggende erhvervsområder, som vil drive det fremtidige udbud. Som følge af en øget ligevægt mellem udbud og efterspørg sel samt endda overudbud i visse området har lejeniveauet været stagnerende for etageboliger i Aarhus. Det er dog vig tigt at pointere, at tendensen er både område- og produkt sensitiv, og at enkeltområder og -projekter således stadig

oplever stigende lejeniveauer. Blandt andet har det ved omdannelsen af Godsbanearealet og andre nyopførte bolig projekter i det centrale Aarhus, som i højere grad opfylder boligbehovet hos de studerende og de nyuddannede, vist sig muligt at opnå lejepriser over det gennemsnitlige markeds- lejeniveau. Ligeledes har nye byområder, hvor byen møder naturen, såsom Bindesbøll Byen, vist sig at være yderst efter tragtede, hvilket har resulteret i høje lejeniveauer såvel som yderst beskedne tomgangsniveauer. Udviklingen i de kommende år vil være med til at diktere det fremtidige boligmarked i Aarhus, hvor det forventes, at byg herrerne i højere grad vil have fokus på at bygge det rigtige produkt, fx boliger målrettet de ældre aldersgrupper, det fortsat høje antal studerende og de nyligt færdiguddannede.

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Typiske lejeniveauer

Bolig

Ændring

2020 1.650 1.475 1.500 1.225 1.275 1.000

2021 1.650 1.475 1.500 1.225 1.275 1.000

2022 1.650 1.475 1.500 1.225 1.275 1.000

2023 1.650 1.475 1.500 1.225 1.275 1.000

2022-23

Aarhus*

Primær

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sekundær

Aarhus**

Primær

Sekundær

Opland

Primær

Sekundær

* Dækker Aarhus Ø, Trøjborg, Åbyhøj, Aarhus N, Risskov og Viby ** Dækker Tilst, Brabrand, Gellerup, Højbjerg og Vejlby

Note : Lejeniveauet er angivet i kr. pr. m² p.a. for nyopførte boliger på 75-80 m², ekskl. stue- og penthouseboliger, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online