Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

27

på 280 hektar, og ca. 97% af arealet er udlejet eller udlagt til infrastruktur. Efter tilflytningen af Molslinjen har området nu mere end 1,3 millioner forbipasserende personbiler år ligt. Hvis de nuværende planer bliver opfyldt, bliver havnen udvidet med projektet Yderhavn, en 100 hektar stor udvi delse af havnen som skal cementere havnens position som Danmarks foretrukne erhvervshavn. Yderhavnen vil være med til at skabe jobs i området. Vest for Aarhus langs Herningmotorvejen ligger byerne Harlev og Framlev. I dette område har Aarhus Kommune øremærket nye arealer til industri- og logistikformål, her pri mært den tungere industri, som generelt har været sværere at placere på grund af hensyn til bynære boligområder og sårbare grundvandsområder. Planerne for området er stadig på tegnebrættet og endnu ikke fastlagt i lokalplan.

sig på kort sigt, da der kun er et meget beskedent antal in dustri- og logistikprojekter på vej i Aarhus. Endvidere er ud buddet udfordret af, at flere ældre industriområder er ble vet eller er under konvertering til nye boligområder, så selv den mere sekundære bygningsmasse bliver reduceret. Generelt er efterspørgslen centreret omkring moderne og tidssvarende bygninger på primære beliggenheder, hvor der er hurtig og nem adgang til især motorvejsnettet eller som ligger tæt på bykernen, hvilket giver optimale forhold for last mile distribution. Dog er efterspørgslen så markant, at selv den ældre bygningsmasse oplever rekordlav tomgang, da flere lejere føler sig nødsaget til at forblive i eksisterende utidssvarende lokaler, ligesom nye lejere må nøjes med leje mål, som ikke fuldt ud lever op til deres krav. Det manglede udbud begrænser også de aarhusianske industrivirksom- heders muligheder for at opskalere, da de er fastholdt i deres nuværende lokaler.

Nybyggeriet af industri- og logistikejendomme halter bagud

Industri og logistik er efterspurgt, men en mangelvare

Den markante fremgang, som industri- og logistikmarkedet oplevede i løbet af coronapandemien, fortsatte i 2022, også i det aarhusianske marked, fx i form af historisk lave tom gangsniveauer og stigende lejeniveauer. Der er fortsat stor uligevægt mellem udbud og efterspørgsel, og de seneste års næsten ikkeeksisterende udbud ser ikke ud til at ændre

Til trods for stigende renter og generelt øget økonomisk usikkerhed har industri- og logistikejendomme formået at fastholde særdeles høj investorinteresse. Ulig andre seg menter har segmentet derfor generelt oplevet et mindre

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Rekord lavt antal tomme industri- og logistikejendomme

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Note : Tomgang, industri og logistik, Aarhus. Kilde : Colliers, Ejendomstorvet.dk.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online