Colliers Aarhus Delrapport 2023 DK

29

prispres. Ligeledes har de gunstige tendenser på markedet, herunder et rekordhøjt produk tions- og omsætningsindeks, medført, at bru gerne i segmentet generelt står økonomisk stærkt. Hvis dette sammenholdes med et ge nerelt underudbud, er mulighederne for mak simale lejereguleringer uden øget tomgangs risiko således også gode. I Aarhus er denne udvikling især slået igennem på sekundære lejemål, hvor lejen i det seneste år har op- levet et opadgående pres. For så vidt angår de primære lejemål har an tallet af nyudlejninger været nærmest ikke- eksisterende i 2022, hvilket skal ses i lyset af det yderst begrænsede udbud såvel som en bemærkelsesværdigt lav fraflytningsgrad. Dog er lejeniveauet for de primære ejendomme fortsat steget som følge af lejeindekseringer. I det kommende år forventer vi, at lejeniveau- erne fortsat vil stige og at afkastkravene vil være stabile, dog betinget af udviklingen i markedet, herunder finansieringsvilkårene.

Aarhus Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Stigende afkastkrav som følge af ændrede markedsvilkår

4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 9,00% 9,50% 10,00%

18

19

20

21

22

23

Primær Kort lejekontrakt

Primær Lang lejekontrakt

Sekundær

Sekundær

Note : Nettostartafkast, industri og logistik, Aarhus. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online