Colliers Trekantområdet Delrapport 2023

Colliers Trekantområdet Delrapport 2023

1

Colliers Markedsrapport

Delrapport 2023

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Accelerating success. Trekantområdet

Delrapport Trekantområdet

Indhold Intro Kontor Bolig Retail Industri og logistik Transaktioner

Vi har samlet en lang række oplysninger om de væsentligste danske vækstcentre som supplement til Colliers Markedsrapport 2023 for Danmark, som giver en detaljeret gennemgang af de væsentligste tendenser på investerings- og brugermarkedet i den danske ejendomssektor.

4 6

Denne delrapport omhandler erhvervsejendoms- markedet i Trekantområdet.

12 21 24 29

Så hvis du vil vide mere om markedet for kontor, retail, industri og logistik samt boliger i København, Aarhus, Odense eller Aalborg, så find vores rapporter for de lokale markeder på Colliers’ hjemmeside:

colliers.com/da-dk/mr23

I alle rapporter kan du læse mere om de lokale markeder, den historiske lejeudvikling samt finde oplysninger om vigtige transaktioner. For bolig- segmentet udpeger vi derudover de væsentligste udviklingsområder.

Colliers Danmark | colliers.com | 70 23 00 20

Colliers Markedsrapport 2023 samt alle delrapporter er baseret på markedsdata, som Colliers anser som pålidelige. Colliers har bestræbt sig på at tilsikre, at alle oplysninger i denne rapport er både præcise og fyldestgørende, men kan ikke holdes ansvarlig for faktuelle fejl. Publiceret af Colliers. Det er tilladt at citere fra Colliers Markedsrapport 2023 samt nærværende delrapport med fuld kildeangivelse. Bemærk at billeder kan være underlagt ophavsret.

3

Kontakt

Har du spørgsmål til selve teksten?

Kontaktpersoner

Trekantområdet

Jacob Baum Associate jacob.baum@colliers.com 23 95 69 90

Rasmus Graverholt Manager & Head of Valuation & Advisory, Aarhus rasmus.graverholt@colliers.com 29 72 39 62

Eller vil du vide mere om det lokale marked, salg og udlejning?

Kontakt

Colliers Vejle Dandyvej 3B 7100 Vejle

René Neesgaard Senior Director & Partner, Vejle rene.neesgaard@colliers.com 61 55 18 18

Klaus Holmstoel Senior Commercial Real Estate Advisor klaus.holmstoel@colliers.com 20 45 30 58 Jeppe Mohr Gunge Fromm Commercial Real Estate Advisor jeppe.fromm@colliers.com 30 66 05 56 Victor Borgquist Senior Commercial Real Estate Advisor victor.borgquist@colliers.com 51 44 78 04

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Hans Holmann Senior Commercial Real Estate Advisor hans.holmann@colliers.com 22 25 78 44 Annette Bay Senior Commercial Real Estate Advisor annette.bay@colliers.com 30 31 46 82

Claus Lützen Senior Certified Commercial Real Estate Advisor claus.luetzen@colliers.com 29 39 59 32

Lars Klidsbjerg Senior Associate lars.klidsbjerg@colliers.com 20 46 70 02

Intro

Fortsat stærk befolknings- tilvækst i Vejle og Horsens Trekantområdet 1 og Horsens havde i slut- ningen af 2022 omtrent 527.000 indbyggere efter et årti med en befolkningstilvækst på ca. 6,5%, drevet især af den demografiske udvikling i Vejle, Horsens og Kolding. Vækstdynamoen i hjertet af Danmark

indbyggere. Selv om Horsens ligger nord for Trekantområdet, regnes Horsens i denne rapport for at være en del af området.

Prognoserne indikerer en fortsat god befolkningstilvækst i Trekantområdet, med en anslået 5% stigning i antallet af ind byggere frem mod 2032, drevet primært af befolkningsfrem skrivningen for Horsens og Vejle, hvor befolkningstilvæksten forventes at være henholdsvis 12% og 8% frem mod 2032. Denne vækst forventes at være drevet af en stærk nettotil flytning, hvor et øget udbud af arbejdspladser, flere og bedre uddannelsesinstitutioner, forbedret infrastruktur og et gene relt større udvalg af aktiviteter er væsentlige faktorer. Dog gør det sig gældende på tværs af byerne, at det er den ældste del af befolkningen, som tegner sig for den største procentuelle vækst, hvorimod de unge voksne tegner sig for den største numeriske stigning. I takt med færdiggørelsen af byernes større udviklingsprojekter i havneområderne og de gunstige markedsforhold på industri- og logistikmarkedet, er det ikke usandsynligt, at Trekantområdet kommer til at op leve endnu større befolkningstilvækst end anslået. Ligeledes forventes området at opleve positive afledte effekter af den forventede fremgang på industri- og logistikmarkedet i de kommende år.

Samtidig stiger antallet af arbejdspladser i området på grund af beliggenheden centralt i Danmark og den tætte placering på motorvejsnettet. Dette har blandt andet sikret Trekantområdet en fremragende position indenfor industri samt transport og logistik, og området er præget af et stort antal erhvervsprojekter. Udover den fremragende beliggen hed har den fordelagtige demografiske udvikling i området sammenholdt med prominente fremtidige udviklingsprojek ter medført, at flere investorer søger mod Trekantområdet. Området dækker officielt syv kommuner i den sydøstlige del af Jylland og den vestligste del af Fyn. Trekantområdet er et stort trafikknudepunkt, hvor stort set al transport på tværs af Danmark passerer igennem. Vejle, Kolding og Horsens ligger tæt på E45, der er den primære nord-syd- gående motorvej i Jylland, mens Fredericia er strategisk placeret ved E20, den primære øst-vestgående motorvej. De ca. 527.000 indbyggere i hele Trekantområdet er fordelt med ca. 120.000 i Vejle Kommune, ca. 55.600 i Fredericia Kommune, ca. 94.300 i Kolding Kommune, ca. 27.000 i Billund Kommune, ca. 55.500 i Haderslev Kommune, ca. 40.000 i Middelfart Kommune og slutteligt ca. 42.900 i Vejen Kommune. Derudover har Horsens Kommune ca. 95.700

1 Trekantområdet omfatter officielt syv kommuner, nemlig Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, men denne delrapport dækker kun de tre væsentligste, dvs. Kolding, Ve jle og Fredericia. Selv om Horsens ikke officielt er del af Trekantom rådet, har vi her taget kommunen med på grund af dets vækstpo tentiale og beliggenhed tæt på Trekantområdet.

5

Befolkningsudvikling, 2020-2022

Flyttemønstre 1

Tilflytning

Fraflytning

529.389

4%

Befolkningstal, 2022

Fødselsoverskudsandel

21%

-29%

31% 63%

20%

-17%

20-24 år

20-24 år

Nettotilflyttet

Nettoindvandring

25-29 år

25-29 år

Befolkningstilvækst, 2012-2022 1

Hvem har defineret tilvæksten?

Hvor har befolkningsfaldet været størst?

75-79 år

55-59 år

40-44 år

35-39 år

Opdateres til januar 30% 9.879

20%

6.733

-9%

-3.146

-9%

-3.085

Befolkningsfremskrivning, 2022-2032 1

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Hvem kommer til at definere tilvæksten?

Hvor vil befolkningsfaldet være størst?

35-39 år

65-69 år

45-49 år

50-54 år

28%

7.256

25%

6.470

-20%

-5.288

-14%

-3.722

275.697

8%

1,99% Arbejdsløsheds- rate

257.770

Antal beskæftigede

med bachelorgrad eller højere

Gns. disponibel årsindkomst

Note : Data for Trekantområdet. 1 Beregnet på basis af total tilvækst i perioden. Kilde : Colliers, Danmarks Statistik.

KONTOR

Kontormarkedet viser robusthed trods markedsusikkerheden

Som følge af den stærke befolkningstilvækst, i denne sammenhæng i særdeleshed tilflyttere i den arbejdsdygtige alder, og overordnet økonomisk fremgang med høj beskæftigelse og lav ledighed har kontormarkedet i Trekantområdet oplevet markant fremgang. Denne fremgang kan ses både i investorefterspørgslen og brugerefter- spørgslen, hvilket har udmøntet sig i faldende tomgang i kontorsegmentet.

Nybyggeriet af kontorejendomme i Trekantområdet har i de seneste år været moderat, og har primært bestået af domicil ejendomme og flerbrugerhuse, især i Vejle og Kolding. Brugerefterspørgslen er primært rettet mod funktionelle, fleksible, moderne og omkostningseffektive kontorlejemål. Især er efterspørgslen efter kontorlejemål i flerbrugerejen- domme vokset, hvilket hovedsageligt tilskrives lejerens mulighed for at flytte til et lejemål, som er skræddersyet til specifikke behov, samt muligheden for at minimere drifts- omkostningerne via deling af fælles servicefaciliteter, her- under reception, kantinedrift osv. Et gunstigt marked trods markedsusikkerhed Lejeniveauerne har generelt været svagt stigende til stagne rende i Trekantområdet, hvilket skyldes den øgede økonomi ske usikkerhed, som til dels lægger en dæmper på den ellers positive effekt af en generel sund efterspørgsel og begrænset byggeaktivitet. Byer som fx Vejle og Kolding, hvor aktiviteten på lejemarkedet har været særligt høj, oplever dog, at lejer nes betalingsvillighed stiger, når de ”rigtige” kontorlokaler bli ver udbudt. Det samme gør sig gældende i Fredericia, som historisk har oplevet mindre aktivitet på lejemarkedet. Dog er forventningen til udviklingen i lejeniveauerne ikke kun dikteret af efterspørgslen, men også af udbuddet af nye kon torarealer. Opførelsen af nye ejendomme på tværs af landet er underlagt et markant pres fra høje byggepriser, rekordhøje finansieringsomkostninger og -stramninger, hvilket alt i alt vil have en negativ indvirkning på byggeaktiviteten.

7

Lav tomgangsrate for kontorlejemål

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Note : Tomgang, kontor, Trekantområdet. Horsens er ikke inkluderet i tallene fra Ejendomstorvet.dk, men ud fra vores vurdering er tallene også repræsentative for Horsens. Kilde : Colliers, Ejendomstorvet.dk.

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Typiske lejeniveauer

Kontor

Ændring

2020 1.150

2021 1.150

2022 1.200

2023 1.250

2022-23

Kolding midtby

Primær

4,17% 0,00% 4,17% 0,00% 4,55% 0,00% 9,09% 8,33% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00%

Sekundær

600

650

650

650

Vejle midtby

Primær

1.150

1.150

1.200

1.250

Sekundær

600

650

650

650

Fredericia

Primær

1.000

1.000

1.100

1.150

Sekundær

500

600

600

600

Nordlige Vejle

Primær

1.100

1.150

1.100

1.200

Sekundær

500

600

600

650

Kolding udenfor midtbyen

Primær

1.100

1.100

1.100

1.150

Sekundær

600 900 500

600 900 550

600 900 550

600 900 550

Sydlige Vejle

Primær

Sekundær

Note : Lejeniveauet er angivet i kr. pr. m 2 , ekskl. driftsomkostninger og skatter, kontor, Trekantområdet. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året.. Kilde : Colliers.

Aarhus

Horsens

Vejle

Trekantområdet

Fredericia

Kolding

Odense

9

Kontorklynger er særdeles eftertragtede

der i 2022 og starten af 2023 flyttet omtrent 1.000 medar bejdere (omfatter også medarbejdere fra Ungdomscenter Horsens og størstedelen af Horsens Jobcenter) til den nye adresse, mens VIA er flyttet ind i Horsens centrum i et 37.500 m² nyt byggeri. Denne rokade blev sat i værk i samarbejde med Nordstern for at skabe en mere attraktiv campus i byen. Den tidligere rådhusbygning konverteres til anden anvendelse. Kolding Beskæftigelsen er steget støt i det seneste årti, og kontorer i Kolding er meget efterspurgte grundet byens fordelagtige beliggenhed. Bymidten og området nord for Kolding er vig tige erhvervsknudepunkter med mange kontorarbejdsplad ser. Nord for Kolding er aktiviteten centreret omkring en række forskellige domiciler og erhvervshuse, mens knude punktet i bymidten ligger ved havnen og i Koldings finans område. I dette område karakteriseres kontorhusene gene- relt ved at være flerbrugerhuse, og blandt andet Nordea, Sydbank og Danske Bank har kontorer her. Campus Kolding, som er Danfoss’ kontor i det nordlige Kol- ding, er i 2022 blevet udvidet med 5.600 m², og huser nu 350 af virksomhedens medarbejdere fra Kolding og Vejle. Derudover har Nic. Christiansen Gruppen, som er en af Kol- dings største virksomheder, igangsat nedrivningen af det nuværende hovedkontor på Sjællandsvej for at opføre en ny 9.550 m² domicilejendom til virksomheden. Byggeriet skal DGNB-certificeres til minimum guldstandard og forventes at stå færdigt ultimo 2024. Området omkring Skovvangen gennemgår også en stor udvikling. Der er her opført flere nye kontorbygninger, her under Ingeniør’nes nye domicil, hvor Jyske Bank også er flyt tet ind. Endvidere har Adsbøll i 2021 færdigopført et 1.875 m² nyt kontordomicil, hvor Lån & Spar samt Bredana Axcite desuden lejer sig ind.

Vejle Dandy Business Park, der ligger nord for Vejle, er en stor erhvervsklynge, der består af otte moderne kontorejendom- me, som huser ca. 200 virksomheder og 1.000 medarbej- dere indenfor videnstunge brancher. I området er Nord- huset, som er et 4.500 m² rådgiverhus, blevet færdigop ført i 2021 og tæller blandt andet lejere som Colliers, Skov Advokater, Martinsen Rådgivning & Revision og Seaway 7. I det centrale Vejle er området Gammelhavn under udvik- ling (se nærmere herom i boligafsnittet). I området er der blandt andet planer om at opføre The HUB, et 8.700 m² DGNB-guldcertificeret kontorbyggeri, som kommer til at rumme ca. 900 arbejdspladser. Projektet forventes færdig opført i 2025. I det nordlige Vejle i erhvervsparken Exxit 59 har M+ opført et 3.700 m² stort nyt hovedkontor for fødevareselskabet Good Food Group, som flyttede ind i september 2022. Horsens Ligesom Fredericia har Horsens ikke noget veldefineret centralt beliggende kontorområde. De to områder, hvor der ligger flest kontorer, er bymidten og den sydlige del af Horsens. Horsens Rådhus er flyttet fra Horsens centrum til det nord lige Horsens i VIA’s tidligere bygninger. I den forbindelse er Byerne i Trekantområdet er generelt kendetegnet ved at have kontorklynger ved motorvejsnettet. Modsat er det kun nogle af byerne, som har et eller flere centralt beliggende kontorområder.

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Fredericia Fredericia er den af de fire kommuner i Trekantområdet, der har den mindste kontorbestand. I modsætning til Vejle og Kolding har Fredericia ikke et veldefineret kontorområde udover kontorklyngen ved motorvejen tæt på Lillebælts- broen, der fungerer som det centrale knudepunkt for kontor- ejendomme i Fredericia. I dette område er DLG, Electrolux, Monjasa og Deloitte repræsenteret. Port House er det første kontorbyggeri i kvarteret Kanal- byen, som dækker havneområdet, der tidligere var kendt for sin tunge industri. Fredericia Kommune og Realdania er sammen om udviklingsprojektet, som fuldt udviklet forven- tes at rumme 1.200 boliger og 2.800 arbejdspladser samt butikker og offentlige arealer. Området har i en længere periode haft flere storparceller til udbud, som fortsat ikke er blevet solgt. Dog er en del af disse storparceller reserveret.

Det er forventeligt, at markedsudviklingen og den øgede usikkerhed i de seneste måneder har udløst en stigende grad af forsigtighed. Således er flere delprojekter sat på pause. Base of Energy er endnu et udviklingsprojekt i Kanalbyen, som Udviklingsselskabet Kanalbyen, AP Ejendomme og Fredericia Business står bag. Formålet er at samle virksom heder, iværksættere og vidensinstitutioner i en hub for grøn energi. Dette nye udviklingsprojekt er fortsat på sit tidlige stadie, men forventes ved færdiggørelsen at omfatte et ca. 24.600 m² stort bæredygtigt kontorbyggeri med plads til 1.600 medarbejdere.

Gennemsnitsafkastniveauer

7,00%

6,50%

6,00%

5,50%

5,00%

4,50%

4,00%

3,50%

18

19

20

21

22

23

Primær

Sekundær

Note : Nettostartafkast, kontor, Trekantområdet. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Bemærk at niveauerne er gennemsnit for hele Trekantområdet, og der kan derfor være afvigelser for de enkelte byer. Kilde : Colliers.

11

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

BOLIG

Gunstige vilkår på boligmarkedet

1.251 boliger opført i 2022 (K1-K4)

I Trekantområdet er det fortsat rækkehuse, som oplever den største investorefterspørgsel på boliginvesteringsmarkedet, drevet blandt andet af den demografiske udvikling i området. Herunder, at der i 2022 er sket en stigning i antallet af ældre, enlige med børn og unge familier med børn, som tilsammen udgør den primære lejermålgruppe for rækkehuse. Ligeledes har interessen især været stor for rækkehusprojekterne omkring Vejle og Horsens, hvor markedsudsigterne er yderst gunstige, hvilket overvejende kan tilskrives områdets gun- stige demografiske udvikling. Det er dog ikke kun i rækkehussegmentet, at byggeaktiviteten såvel som investorefterspørgslen har været høj, men også for havnenære etageboliger har udviklingen været markant. I flere af Trekantområdets byer har nye havnenære projekter været med til at sætte deres præg på bybilledet og give det et nyt udtryk. Den markante boligefterspørgsel i Trekantområdet har fået tomgangen til at falde på tværs af ejendomstyper. Efterspørgs len har især været høj for velbeliggende nyopførte etageboliger og nye rækkehusprojekter. I Vejle har byggeaktiviteten været særligt høj for at imødekomme de mange tilflyttere. Her har området omkring havnen særligt været efterspurgt blandt de nye beboere. I Kolding har man med opførelsen af Fjordbrynet og Kolding Sky forsøgt at følge en lignende strategi, dog med længere absorberingsperiode end det, der observeres i Vejle. Danske og udenlandske investorer har de seneste par år vist stor interesse for boligejen domme i Trekantområdet, men interessen har været stagnerende i 2022, hvilket udeluk kende kan tilskrives den generelle markeds- udvikling i Danmark og globalt, og ikke specifikt udviklingen i selve Trekantområdet.

114.413 nye etagemeter i 2022 (K1-K4)

82 m ² Gennemsnits- boligstørrelse

93,63% Andel er lejere

7,82% 1 gennemsnits- tomgang

Note : I de tre nederste fakta- bokse er der tale om gennem- snitsbetragtninger for etage- boligmarkedet i Trekant- området. 1 Udregnet som et vægtet gen nemsnit for Fredericia, Horsens, Kolding, Middelfart og Vejle

Kilde : Colliers, Danmarks Statistik.

13

Da Trekantområdet i høj grad er præget af heterogenitet, er der stor forskel på leje niveauer og lejeudvikling, som således er relativt områdesensitive. Dog lader det til, at lejeniveauerne efter et par års opadgå ende tendens både på de bedste beliggen heder og de mere sekundære nu har nået et grænseniveau, som forventes at være stabilt i den kommende periode. Til trods for gunstige demografiske be- vægelser, understøttet af nationale mega trends, herunder tilstrømning af indbyg gere fra Vestjylland og Sønderjylland, har de ændrede markedsforhold, herunder skærpede finansielle krav, og volatile mar kedsudsigter medført et opadgående pres på afkastkravet. Det nuværende afkast- niveau forventes at være relativt stabilt, dog med mulighed for et fortsat svagt opadgående pres.

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Stærke lejeniveauer på boligmarkedet

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

800 900

18

19

20

21

22

23

Primær

Sekundær

Note : Det gennemsnitlige lejeniveau fordelt på primære og sekundære boliglejemål, Trekantområdet. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Bemærk at niveauerne er gennemsnit for hele Trekantområdet, og der kan derfor være afvigelser for de enkelte byer. Kilde : Colliers.

“Risskov Brynet”, Risskov

Stabilt ejerboligmarked trods hårdere markedsforhold

Det kommende år forventes fortsat at byde på mindre gun stige vilkår på ejerboligmarkedet, hvor høje finansierings- omkostninger og skærpede krav er på agendaen. Til trods for at flere kommuner i Trekantområdet indtil videre ikke har oplevet nogle eller kun beskedne prisfald, er det vores forventning, at dette vil ændre sig i 2023. Dog vil størrelsen af faldet i priserne være områdebetinget, da Trekantområdet generelt er yderst diversificeret. Således varierer udbuds-/ efterspørgselssituationen markant fra område til område. Overordnet forventes det, at prisfaldet vil være af mere mo- derat karakter end under finanskrisen, da boligejerne nu har en markant mere robust økonomi.

Ejerboligmarkedet i Trekantområdet blev i 2022 påvirket af tårnhøj inflation, øgede finansieringsomkostninger og usikre markedsudsigter, da kvadratmeterpriserne for ejerlejligheder faldt i de fleste af områdets kommuner i slutningen af året. Faldet var størst i Fredericia, hvor kvadratmeterprisen faldt med ca. 14% fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Omvendt viste Vejle sig at kunne holde dampen oppe, da kvadrat meterpriserne her forblev stabile eller endog steg i samme periode. Lige så imponerende var faldet i den gennemsnit lige liggetid i Vejle til trods for en markant stigning i udbud det. Ligeledes beviste Kolding også sin resistens over for de ændrede markedsvilkår, da kvadratmeterpriserne her steg med ca. 6,5% fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Det skal dog her nævnes, at Kolding havde kvadratmeterpriser, som lå - og fortsat ligger - markant under landsgennemsnittet.

-2%

Salgspriser

19%

35%

Liggetider

Udbud

Note : Udvikling fra 2021K3 2022K3 for ejerlejligheder i Trekantområdet. Kilde : Colliers, Finans Danmark.

15

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

17

Nye byområder vokser frem

De forskellige byer i Trekantområdet oplever en større transformation i form af nye byområder. Dette gør sig især gældende ved havnefronten i de forskellige byer, hvor adskillige boligbyggeprojekter har været og er under opførelse.

Vejle På den tidligere posthusgrund i Vejles bymidte opføres det nye bykvarter Gammelhavn. Kvarteret forventes blandt andet at omfatte en 10.000 m² stor bypark og 400 ejer- og lejeboliger samt 350 ungdomsboliger. Efter planen er kvar teret fuldt udviklet senest i 2026. Dog oplyser NPV, som udvikler området, at de har rykket byggestart på grund af markedsusikkerhed og markante prisstigninger. PensionDanmark har i samarbejde med Nordstern offent liggjort planerne om at opføre 140 bæredygtige lejeboliger og en dagligvarebutik fordelt på tre bygninger nær Campus Vejle. Det DGNB-guldcertificerede byggeri forventes at stå færdigt i 2024. Ligeledes har REKA Group færdigopført pro jektet Fjordrækkerne, som består af 9 dobbelthuse og 6 rækkehuse. Projektet er beliggende i Bredballe med udsigt til Vejle Fjord. Den sidste etape af Havneøen, et luksuriøst byggeri med unik beliggenhed ned til Vejle Havn, er nu færdiggjort. Den sidste etape inkluderer Zleep Hotel, det luksuriøse overnat ningskoncept, Kirk Stay, og det italienske spisehus Enzo & Co. Ny Rosborg bliver Vejles nye bydel blot 1,5 km fra Vejle centrum. Området er inddelt i flere holme, herunder Nord holmen, som forventes at bestå af 250-300 boliger i grønne omgivelser, og Rosborg Ø med 600-650 almene boliger og en varieret blanding af funktioner og udtryk. Endelig vil hol men Trædeballe Banke ved sin færdigopførelse byde på 100-150 boliger. De første byggerier forventes at stå fær dige i 2025-2026. Kolding Riberdyb/Holmsminde er et byudviklingsprojekt ved Kol ding Å i det centrale Kolding. Det er et af de største bynære

projekter, og det forventes at blive udviklet med ca. 38.000 etagemeter byggeri til blandede bolig- og erhvervsformål, herunder blandt andet etageboliger, café, offentlige uddan nelsesinstitutioner og kontor. Den nærmere fordeling af de enkelte anvendelser er endnu ukendt, om end der forven tes en betydelig overvægt af etageboliger i varierende stør relser. En ny aftale mellem Kolding Kommune og køberen AP Pen sion har imidlertid forlænget fristen om overtagelse af are alerne på Riberdyb med to år, hvilket blandt andet skal ses i lyset af stigende byggeomkostninger og de nuværende øko nomiske markedsudsigter. På sydsiden af Kolding Fjord skabes der en ny bydel, Marina City, som ud fra de oprindelige planer bliver et bolig- og havnemiljø med ca. 350 boliger. Boligerne forventes at blive en kombination af ejer- og lejelejligheder samt almene boli ger. Den oprindelige tidsplan er dog forsinket, da man for ventede, at bygge- og anlægsprojekterne blev påbegyndt i 2021. Aktuelt er det kun infrastrukturelle ombygninger, der er skudt i gang. I slutningen af august 2022 indikerede Kol ding Kommune, at byggeriet tidligst kan igangsættes ultimo 2023/primo 2024. Det er derfor forventeligt, at de første boliger tidligst vil være opført medio/ultimo 2025. Kløverhaven, som ligger ved siden af Fjordbrynet, en nyop ført etageboligejendom, er også under opførelse ved Kol ding Havn. Ejendommen opføres af Heimstaden og kom mer til at bestå af 152 lejeboliger, fordelt på fire boligtårne. Første etape blev færdigopført i december 2022 og anden etape forventes indflytningsklar i sommeren 2023. Endeligt har AP Pension opført projektet Fjordengen i området, som består af 29 boliger fordelt på rækkehuse og etageboliger.

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Fredericia I Kanalbyen, beskrevet i afsnittet om kontor, er der ligele des adskillige nye boligprojekter. Blandt andet har AP Pen sion opført projektet Carolinelunden og Bach Invest har færdigopført Promenaden, som er et etagebyggeri med 56 ejerlejligheder med havudsigt og en stueetage indrettet til butikker og caféer. Ligeledes er Bådhusene, et etagebyggeri med 72 lejeboliger, også blevet færdigopført i 2021. Områ det forventes kontinuerligt udviklet med kommende pro jekter i de næste mange år. I Erritsø, en sydlig forstad til Fredericia, er Birch Ejendomme ved at opføre 134 lejeboliger, hvor de første boliger forven tes færdige i februar 2023. Endvidere har JS Bolig opført boligprojektet Kobbelhave i det nordlige Fredericia med udsigt ud over Lillebælt. Kobbelhave byder på 105 to- og treværelseslejligheder. Horsens Området ved Horsens Havn har historisk været brugt til tung industri, men er nu ved at blive udviklet til et nyt boligområde, som skal huse 5.000 beboere samt kontor virksomheder. De første færdigopførte bygninger var Gei serne, opført af Nordstern, som er to etagebygninger på

henholdsvis 7 og 9 etager med i alt 40 boliger. M+ har end videre i samarbejde med Nordstern opført Pakhusene med 53 lejelejligheder, som stod indflytningsklar i slutningen af 2020. Nordhavnen, også kendt som Honnørkajen, har i de sene ste år undergået en markant omdannelse til et attraktivt boligområde, hvor blandt andet Heimstaden har opført projektet Havnehusene, som består af 94 lejeboliger, imens Core Bolig har opført 95 boliger. Ligeledes har Koncenton i 2022 fået opført 78 lejeboliger i området med boliger i en varierende størrelse fra 45-182 m² og med exceptionel beliggenhed ned til vandet. Nørrestrand er med sine 6,8 km² Danmarks største by- udviklingsområde, hvor naturen er i fokus. Planen for området involverer plantning af ny skov, genslyngning af Fiskebæk, og omdannelse af 250 hektar landbrugsjord til natur. Det nye boligområde forventes at kunne huse 9.000 beboere. I Nørrestrand har Birch Ejendomme opkøbt 225.000 m² jord og har indtil videre færdigopført 54 lejlig heder og 26 rækkehuse, og er nu i gang med at opføre 79 yderligere rækkehuse.

Stabile afkastkrav for boligejendomme

3,00% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00%

18

19

20

21

22

23

Primær

Sekundær

Note : Nettostartafkast, boliger, Trekantområdet. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Bemærk at niveauerne er gennemsnit for hele Trekantområdet, og der kan derfor være afvigelser for de enkelte byer. Kilde : Colliers.

19

Fredericia

Vejle

Horsens

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Kolding

21

RETAIL

Stærkt retailmarked trues af dystre markedsudsigter

Retailmarkedet i Trekantområdet er primært centreret omkring bymidterne samt i regionens butikscentre, som op- lever høj popularitet. Den aktuelle infla- tionskrise og historisk lave forbruger- tillid kan sammen med usikkerhed om fremtiden medføre modvind på retail- markedet i Trekantområdet.

Til trods for mere ugunstige markedsvilkår er butiks- tomgangen fortsat lav, men forventes at stige i de næste 12 måneder, da det økonomiske pres på lejerne fortsat er højt og forventningerne til den fremtidige omsætning er nedadgående. Retailmarkedet i Trekantområdet har i 2022 som helhed ikke oplevet faldende lejeniveauer. Dog forventes det, at lejeniveauet for de primære butikslejemål vil komme under nedadgående pres i 2023. Modsat forventes der stabile lejeniveauer for de sekundære butikslejemål.

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Udsigt til stigende tomgang på retailmarkedet

6%

5%

4%

3%

2%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Note : Tomgang, retail, Trekantområdet. Horsens er ikke inkluderet i tallene fra Ejendomstorvet.dk, men ud fra vores vurdering er tallene også repræsentative for Horsens. Kilde : Colliers, Ejendomstorvet.dk.

De lokale retailmarkeder

Vejle På grund af kommunens større indbyggertal og højere grad af fortætning af bymidten har Vejle sammenlignet med andre byer i Trekantområdet et stærkere retailmarked. I gågaden i Vejle er der fortsat lav tomgang, og ved tomgang lejes loka lerne hurtigt ud igen. Indkøbscentret Bryggen, der blev opført i 2008, ligger for enden af gågaden i Vejle, og har et butiksa real på ca. 21.000 m². Ulig Vejles gågade har Bryggen større udfordringer med tomgang, hvor løbende fraflytninger til for del for lokaler på gågaden har skabt en selvforstærkende effekt, hvor centrets attraktivitet er mindsket i takt med det stigende antal ledige lokaler. Den bedste butikslokation i Vejle er således gågaden, der med sit brede udvalg af lokale og landsdækkende butikker er en populær shopping destination, der tiltrækker besøgende fra et stort opland. Derudover har Vejle skabt sit eget latinerkvarter, der byder på en række forskellige butikker og social dining- oplevelser. Endelig bør nævnes Vejles Michelin-restauranter MeMu i Torvegade og Lyst, der har til huse i Fjordenhus. Sam men med de andre restauranter i Vejle har MeMu og Lyst løf tet byens gastronomiske scene.

Kolding Retailhandlen i Kolding fordeler sig på bymidten og indkøbs centret Kolding Storcenter. Butikkerne i bymidten ligger for trinsvis spredt på gaderne Jernbanegade, Østergade, Hellig korsgade og Søndergade. Området oplever stabil udvikling og efterspørgsel, selvom det i en vis udstrækning er nega tivt påvirket af Kolding Storcenter og en mindre grad af urba nisering og fortætning i forhold til andre byer. I takt med, at Kolding centrum fortættes gennem opførelsen af yderligere boligprojekter, herunder i Marina City og Riberdyb/Holms minde, er det vores forventning, at et stigende antal beboere i centrum vil bidrage positivt til retailhandlen i gågademiljøet. Lejeniveauet har det seneste år generelt været stabilt for både bymidten og indkøbscentrene i Kolding. Kolding Storcenter har 120 butikslejemål fordelt på 62.000 m² butiksareal, hvilket gør det til Jyllands største indkøbscenter, der formår at tiltrække besøgende både fra hele Trekantom rådet og store dele af det sydlige Jylland. Ydermere er Kolding Storcenter ved at planlægge en udvidelse på 7.500 m², som blev lokalplangodkendt ultimo 2022.

Typiske lejeniveauer

Retail

Ændring

2020 3.200 1.300 2.400 1.000 1.750

2021 3.100 1.300 2.400 1.000 1.750

2022 3.000 1.300 2.400 1.000 1.750

2023 3.000 1.300 2.400 1.000 1.750

2022-23

Vejle

Primær

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sekundær

Kolding

Primær

Sekundær

Fredericia

Primær

Sekundær

900

900

900

900

Horsens

Primær

2.600 1.100

2.600 1.100

2.600 1.100

2.600 1.100

Sekundær

Note : Lejeniveauet er angivet i kr. pr. m 2 , ekskl. driftsomkostninger og skatter, retail, Trekantområdet. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Kilde : Colliers.

23

Opadgående pres på afkastkravene

8,00%

7,00%

6,00%

5,00%

4,00%

18

19

20

21

22

23

Primær Sekundær Note : Nettostartafkast, retail, Trekantområdet. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året. Bemærk at niveauerne er gennemsnit for hele Trekantområdet, og der kan derfor være afvigelser for de enkelte byer. Kilde : Colliers.

I de seneste år har Kolding desuden oplevet en udvidelse af butiksområdet udenfor bymidten i Kolding tæt ved Kolding Storcenter, hvor big box-butikker som fx Power og Harald Nyborg er nogle af de større lejere. Ejendommen med nævnte lejere er i sommeren 2022 blevet solgt for ca. 254 mio. kr., hvilket vidner om, at der fortsat er investorefterspørgsel efter førsteklasses retailejendomme. Overfor Kolding Storcenter er Plantorama ved at opføre et 11.500 m² stort plantecenter, hvil ket forventes at åbne i foråret 2024. Fredericia Retailhandlen i Fredericia er centreret omkring gågaden og tiltrækker primært kunder fra nærområdet. På grund af byens mindre størrelse og mere begrænsede udvalg af butikker søger handlende ofte mod en af nabobyerne. Derudover er konkurrencen fra Kolding Storcenter og Vejles gågade bety- delig. Ikke desto mindre byder gågaden i Fredericia på et relativt godt udvalg af butikker i området omkring Danmarksgade og Gothersgade. Tilføjelsen af Michelin-restauranten Ti Trin Ned, som er flyttet til Kanalbyen, har i høj grad bidraget til en styr kelse af byens identitet og den gastronomiske scene i særde leshed. Retailhandlen i Fredericia blomstrer især op i kryds togtsæsonen, hvor krydstogtskibe hvert år sejler tusindvis af passagerer til byen. Indtægten fra krydstogtspassagerer faldt

voldsomt under pandemien, men i sensommeren 2022 var flere af de større krydstogtskibe tilbage i Fredericia Havn.

Horsens Retailhandlen i Horsens er centreret omkring gågaderne Søndergade og Jessensgade. I løbet af de seneste år har Horsens Kommune gennemført et omfattende renoverings projekt i området for at nedbringe tomgangen omkring gå- gaderne og rundt om Lilli Gyldenskildes Torv. Horsens Bytorv, et indkøbscenter beliggende på gågaden, har gennemført et renoverings- og rebrandingprojekt til en værdi af 100 mio. kr. efter at være blevet overtaget af Scandi navian Shopping Center Partners. Bytorvet består af 23 butik ker og 7 spisesteder og havde før coronakrisen 2,8 millioner årligt besøgende. I 2021 slog legetøjsbutikken Kids Coolshop dørene op for en 1.400 m² butik på første etage i Horsens Bytorv. Big box-butikkerne i Horsens er strategisk placeret i centrum tæt ved Bilka og Løvbjerg Centret, hvor blandt andet Sportmaster, JYSK og BabySam har butikker, hvilket medvirker til fortætning af byen. I forbindelse med rådhusrokaden og flytningen af de omtrent 1.000 kommunale arbejdspladser vil Horsens Kommune fortsat leje en andel af det gamle rådhus, hvor Borgerservice skal være, mens det resterende af byg ningen er øremærket til projektbyggeri.

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

INDUSTRI OG LOGISTIK

Fortsat medvind på det primære danske industri- og logistikmarked

Den centrale beliggenhed og de fremragende adgangsforhold har gjort Fredericia, Kolding og Vejle til knudepunkter for erhvervslivet – såvel industri- som transport- og logistikvirksomheder. Ligeledes nyder Horsens godt af sin centrale placering mellem Aarhus og Vejle.

Hele Trekantområdet anses som den ene af to primære danske logistikområder, hvor Storkøbenhavn er det andet. Nationale såvel som globale tendenser herunder fokus på just-in-time, risikoreduceringen ved nationale lagre og høj beskæftigelse har medført et øget behov for lager- og logi stikejendomme i Trekantområdet. Generelt opleves der en intensiv konkurrence om effektive og moderne lejemål med en strategisk placering. Selvom byggeaktiviteten i de seneste år har været ekstra- ordinært høj, er den blevet absorberet af efterspørgslen, hvilket også er kommet til udtryk i rekordlave tomgangsni veauer. For Trekantområdet er dette fænomen mere signi- fikant og imponerende, da området til forskel fra Stor- københavn, Aarhus og Aalborg har haft høj byggeaktivitet, og faldet i tomgangen er således ikke blot et resultat af et ikkeeksisterende udbud, men et direkte resultat af bruger nes stigende efterspørgsel. Som resultat af den markante efterspørgsel har Trekant- området oplevet stigende lejeniveauer for både primære og sekundære industri- og logistikejendomme. Forvent- ningerne til 2023 er, trods usikre tider, fortsat positive, og lejeniveauerne for de primære lejemål forventes således fortsat at stige, hvorimod de sekundære lejemål ser ud til at have nået et grænseniveau. Fortsat massiv interesse for industri- og logistiksejendomme

På investeringsmarkedet har industri- og logistikejendom- me været det primære segment i 2022 i Trekantområdet. Både danske og internationale investorer har vist stor appe tit for segmentet i de seneste par år. Dog har de ændrede markedsvilkår, herunder skærpede finansielle krav, og en lavere låneudmåling, påvirket markedet, især for de pri mære industri- og logistikejendomme. Dette har fået afkast kravene for de primære ejendomme til at stige i slutningen af 2022 – efter et forår, der bød på skarpe afkast. Generelt forventes det nuværende afkastkrav for ejendomme af både primær og sekundær karakter at være relativt stabilt, dog med mulighed for et fortsat svagt opadgående pres. Den massive efterspørgsel efter industri- og logistiklokaler forventes at fortsætte i de kommende år, hvilket afspejles i den fortsat høje byggeaktivitet i Trekantområdet, men også i den planlagte pipeline. Flere større aktører har op- rustet med opkøb af større mængder erhvervsjord i forvent ning om et fortsat stort behov for nyudviklede ejendomme. Den øgede usikkerhed og øgede byggeomkostninger har dog taget toppen af byggeaktiviteten og den planlagte pipe line. Nybyggeriet har fokus på især generiske behov fremfor ”built-to-suit” for at mindske tomgangsrisikoen på længere sigt, når der opstår større overensstemmelse mellem efter spørgsel og udbud.

25

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Rekordlav tomgang for industri- og logistikejendomme

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Note : Tomgang, industri og logistik, Trekantområdet. Horsens er ikke inkluderet i tallene fra Ejendomstorvet.dk, men ud fra vores vurdering er tallene også repræsentative for Horsens. Kilde : Colliers, Ejendomstorvet.dk.

E45

Logistikområde Bymarkering Vejnet

1

Typiske lejeniveauer

1 Horsens Primær

475 325

Sekundær

2

2 Hedensted Primær

450 300

Sekundær

3 Vejle

475 325

Primær

3

Sekundær

4 Taulov

500 350

Primær

Sekundær

5 Kolding Primær

475 275

Sekundær

4

5

Markedsforventning

Note: Lejeniveauer angivet i kr. pr. m ² pr. år, ekskl. driftsomkostninger og skatter. Niveauet for 2023 angiver Colliers’ vurdering i begyndelsen af året.

Kilde: Colliers

E45

27

Vejle Det mest populære industri- og logistikområde ligger nord for Vejle ved E45-motorvejsafkørsel 59, som har lagt navn til hele erhvervsområdet EXXIT 59 med M+ Ejendomme A/S som ejer. Området huser over 30 virksomheder og 1.000 medarbejdere, heriblandt PwC, Danske Fragtmænd, Havi Logistics og Nagel Group. Området dækker i dag et areal på 87.000 m², men der er planer om at udvide arealet med 220.000 m². En del af udvi delserne involverer udlejningen af et 86.000 m² stort anlæg til Nagel Group, som EXXIT 59 opfører. Ligeledes vil den nye ejendom byde på en state-of-the-art logistikterminal med en loftshøjde på 12 meter og 50 porte. I Vejle Nord, vest for E45-Motorvejen, har Thorkild Andersen, der blandt andet ejer adskillige af transportvirksomheden Frode Laursens udlejningsejendomme, opkøbt et 84.000 m² grundareal. Planerne for området er endnu ikke oplyst, men forventes at omfatte en ny transportterminal. Ligeledes har Verdion annonceret planer om at opføre 26.300 m² lager- og logistikfaciliteter i området til lejeren System Transport A/S, og hvis der opnås byggetilladelse, forventes byggeriet at stå færdigt i foråret 2024. En kommende erhvervsby, Vejle Syd, er nu blevet påbegyndt efter 5 års arbejde med at udarbejde lokal- og dispositions- planer. Området, som strækker sig over 275.000 m² med pla- cering ud til E45, er planlagt til at huse større logistik- og kon torvirksomheder, hvor 52.800 m² er facadeerhverv. Lokalplan området er inddelt i fire delområder, hvoraf de to største vil blive udlagt til logistik og produktion. De publikumsorien- terede projekter (en fastfood restaurant og en tankstation) er nu færdigopført og næste etape forventes igangsat snarest. En smule nord for Vejle har butikskæden Normal opført en topmoderne lager- og logistikejendommed tilhørende kon- tor på i alt 78.000 m². Ejendommen, der er beliggende med facade ud til motorvej E45 i Hedensted, forventes klar til ind flytning i starten af 2023. Kolding Koldings primære og største industriområde, der ligger nord for Bramdrupdam, huser en række forskellige virksomheder, herunder GLS Denmark, TNT, GLS Express, Lidl, NTG Conti nent og Prime Cargo. Lejeniveauet i området ligger en smule over niveauet i andre mere utidssvarende industriområder omkring Kolding.

I Kolding Nord har Lemvigh-Müller efter stor politisk bevågen hed fået godkendt byggeriet af et 45 meter højt højlager i for bindelse med koncernens nuværende centrallager i Kolding. Med det nye højlager er der udsigt til ca. 150 flere arbejds pladser. Stender Innovation har købt et areal på 295.000 m² i Kolding Syd ved motorvej E45 med planer om at opføre et 160.000 m² nyt transport- og logistikcenter med navnet Hub 65. Området er nu blevet lokalplangodkendt. I forlængelse af Hub 65 er en af Danmarks største erhvervs byggerier, Vision Park, under udvikling, opført af Vision Pro perties, et selskab ejet af Lars Larsen Group og Schou Family Invest. Som led i første etape opføres der på nuværende tids punkt på det 43,5 hektar store grundareal et lager på 100.000 m², heraf et 44,5 meter højt højlager på 5.500 m² samt ad- ministration og showroom. Schou Company erhverver selv ca. 60.000 m² lager, samt 9.500 m² kontor og 6.000 m² show room. Således samler Schou Company aktiviteterne i Vision Park, hvor det resterende areal vil blive sat til videreudlejning til én eller flere lejere og 12.000 m² til eget hovedkontor. De første 50.000 m² forventes at stå færdigt i 2023 og tilbyde lejemål fra 2.000 m². Fredericia Fredericias beliggenhed tæt på den nord-sydgående motor vej E45 og den øst-vestgående motorvej E20 er især attraktiv for logistikvirksomheder, men også produktionsvirksomheder har bosat sig i området af den årsag. Rekrutteringsgrundlaget i området er stort, understøttet af områdets placering kun en times kørsel fra Odense, Aarhus og størstedelen af Sydjylland. Fredericia Havn er Region Syddanmarks største kommercielle havn. Havnen blev tidligere først og fremmest anvendt til in- dustrielle formål, særligt af Fredericia Skibsværft og Shell. Om- rådet har derfor ikke nogen større moderne lager- eller logi stikvirksomheder. Produktionsvirksomheder i Fredericia har i stedet valgt lokationer, der ligger tæt på motorvejsnettet, nemlig i erhvervsområdet DanmarkC og i Taulov, hvor flere virksomheder har til huse, heriblandt Danske Fragtmænd, PostNord, Leman, Blue Water Shipping, Bring og Schenker. Taulov Dry Port, som er beliggende tæt på E20 og E45, er et af Danmarks største transport- og logistikcentre med et sam let grundareal på 900.000 m². Området er ved at blive udvidet

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

med 60.000 m² lager- og logistikbyggeri med indflytningsmulig hed fra starten af 2023. Bygherrerne er et joint-venture mellem ADP A/S og PFA. Ydermere har A.P. Møller-Mærsk annonceret, at man vil etablere virksomhedens første lav-emissionslager, som bliver opført med facadejord mod E20 i Taulov Dry Port. Lageret vil ved færdigopførelsen omfatte 40.000 m², med option på en udvidelse med yderligere 40.000 m². Modevirksomheden Bestseller er ligeledes ved at udvide deres logistik-hub i områ det, da Bestseller har lejet alle 60.000 m², som er under opfø relse. Taulov Dry Port vil i løbet af 2024 råde over ca. 300.000 m² topmoderne logistikbygninger. MG Real Estate opfører et nyt logistikcenter, MG Park Frederi cia, i Taulov ved Dronningens Kvarter. Området vil ved færdig opførelsen omfatte 80.000 m² moderne højloftet lager, hvor de første etaper nu er færdige og udlejet. Den sidste etape forven tes færdigopført primo 2024 og alle arealerne er allerede enten reserveret eller udlejet, blandt andet til Godshotellet og DFDS. Horsens Takket være en beliggenhed tæt på motorvej E45 er der nem adgang fra Horsens til den nordlige del af Danmark og Aarhus. Den strategiske beliggenhed og områdets store arbejdsstyrke er også en del af forklaringen på den lave tomgang, der opleves i Horsens. Det primære logistikområde ligger langs motorvej E45, hvor erhvervsområdet Nova ligger nord for byen, og hvor større logistikdomiciler med virksomheder som DKI Logistics og DSV er repræsenteret. DKI Logistics har i de seneste år i takt med sti gende kundeefterspørgsel erhvervet en markant del af erhverv sjorden i erhvervsområdet Nova, og har siden 2020 opført mere end 107.000 m² logistikfaciliteter, og er nu ved at opføre yderli gere 32.000 m², som forventes færdigopført i maj 2023. I 2020 købte logistikvirksomheden DSV ca. 500.000 m² erhvervs- jord i Lund af Horsens Kommune. Der er tale om nabogrunden til DSV’s eksisterende faciliteter og der skal her opføres det stør- ste logistikcenter i Europa med kun én lejer. Det nye byggeri for- ventes at omfatte 18.000 m² kontor, en 50.000 m² cross-dock- terminal og endeligt 200.000-269.000 m² logistikfaciliteter. Reitan Distribution, som er dagligvareleverandør til over 900 butikker, har desuden investeret ca. 1 mia. kr. i at udvide deres distributionscenter på Marsallé med en 18.000 m² stor returter minal og 30.000 m² lager, hvor størstedelen er højlager. Lageret, som er automatisk styret, er på højeste sted ca. 28 meter højt og har plads til 28.000 paller. Den nye returterminal er også færdigopført og håndterer returemballage for mere end 350 Rema-1000 butikker.

29

Transaktioner Trekantområdet

Større udlejninger

Adresse

By

Type

Udlejer

Lejer

Areal

Dronningens Kvarter

Fredericia

Industri/logistik

MG Real Estate

Godshotellet

15.000 m ²

Prinsessens Kvarter

Fredericia

Industri/logistik

Taulov DryPort

Bestseller

60.000 m ²

Prinsessens Kvarter

Fredericia

Industri/logistik

Taulov DryPort

Mærsk

40.000 m ²

Nordager 26

Kolding

Industri/logistik

M7

Lemvigh-Müller

5.000 m ²

Lysbjergvej 8

Vojens

Industri/logistik

CECR Udvikling 1

BSB Maskinfabrik

13.000 m ²

Større handler

Trekantområdet Delrapport til Colliers Markedsrapport 2023

Adresse

By

Type

Sælger

Køber

Areal

Pris 1

Afkast 2

Nova 4 & 5 3

Horsens

Industri/logistik DKI Logistics

Catena AB

63.800 m ²

661

4,15

Sysselvej 67

i.o.

i.o.

Vejle

Industri/logistik System Transport

Verdion

26.300 m ²

Solbærhaven 2-65 m.fl. Vejle

151

i.o.

Bolig

DUAS Bolig

Koncenton

6.400 m ²

Retail/ boksbutikker

Rema 1000 & Stender Projektudvikling

Vejlevej 247

254

i.o.

Kolding

Aviva Investors

11.200 m ²

Lokes Ager

i.o.

i.o.

Kolding

Bolig

1927 Estate

Koncenton

7.200 m ²

1 Priser i mio. kr. (afrundet). 2 Afkast angiver her det estimerede direkte afkast (cirka). 3 Separate transaktioner.

Kilde: Colliers.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software